Zapisy na akcje spółki PlayWay S.A.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27 września – 5 października 2016 roku w CDM Pekao przyjmowane są zapisy Inwestorów Indywidualnych na akcje spółki PlayWay S.A.

Podstawowe informacje o Spółce:

PlayWay S.A. to jeden z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Spółka powstała w 2011 roku. Do tej pory Grupa (tj. Spółka i jej spółki zależne) wydała łącznie ponad 40 gier, które sprzedały się i zostały pobrane na całym świecie w liczbie około 15 mln egzemplarzy. Grupa buduje swoją pozycję w wielu segmentach rynku gier przeznaczonych zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery PC oraz Mac, dywersyfikując w ten sposób ryzyko inwestycyjne związane z produkcją pojedynczej gry.

 • ponad 40 tytułów wydanych gier
 • 15 mln pobranych gier i dodatków
 • ponad 40 zespołów deweloperskich
 • 60 nowych tytułów gier i dodatków w opracowaniu
 • 13,4 mln zł przychodów w 2015 r.
 • 5,9 mln zł zysku netto w 2015 r.

Grupę wyróżnia bardzo duża liczba zespołów deweloperskich i duża liczba gier wytwarzanych jednocześnie, co zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia rynkowego sukcesu. Tylko w 2016 r. Spółka planuje ponad 30 premier gier, a w kolejnych latach chce wprowadzić do sprzedaży kolejne tytuły produkowane przez obecne oraz nowe, coraz bardziej innowacyjne i kreatywne zespoły deweloperskie.

Źródło: Prospekt emisyjny.

Podstawowe informacje o ofercie:

 • Minimalny zapis: 10 Akcji Oferowanych
 • Maksymalny zapis: 60 000 Akcji Oferowanych
 • Cena maksymalna:  55 zł za jedną Akcję Oferowaną
 • Przy zapisie jest pobierana prowizja maklerska
 • Inwestor może złożyć więcej niż jeden zapis
 • Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny

W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w CDM Pekao.

Harmonogram oferty publicznej:

 • 27 września - 5 października 2016 r. - okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 5 października 2016 r. do godz. 23:59);
 • 29 września 2016 roku - rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
 • 6 października 2016 r. - zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Indywidualnych (do godz. 15:00 w dniu 6 października 2016 roku); ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych;
 • 7-11 pażdziernika 2016 r. - przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych;
 • 12 października 2016 r. – przydział Akcji Oferowanych;
 • około 1 tygodnia od przydziału Akcji Oferowanych – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu oraz rozpoczęcie notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym;
 • około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych – przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym.
Harmonogram oferty może ulec zmianie.

Zapoznaj się z:

Prospektem emisyjnym, Aneksem nr 1 do Prospektu emisyjnego,Komunikatem aktualizującym nr 1, Materiałem informacyjnym dotyczącym oferty publicznej spółki PlayWay S.A.

 

Zapis na akcje PlayWay S.A.możesz złożyć w CDM Pekao:

 • poprzez System CDMInternet - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • poprzez System CDMMobile - w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
 • telefonicznie, w tym również za pośrednictwem Infolinii TeleCDM, pod numerami: 801 140 490 (opłata za 1 impuls), 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora).

Oferta specjalna dla nowych Klientów:

0 zł za prowadzenie rachunku w CDM Pekao do końca I półrocza 2017 r. dla nowych Klientów, którzy w dniach 27 września - 5 października 2016 r. otworzą rachunek inwestycyjny w CDM Pekao i jednocześnie złożą zapisy na Akcje Oferowane spółki PlayWay S.A. w ramach oferty publicznej (szczegóły w Komunikacie). 

 

Jak złożyć zapis?

jak kupić               logowanie               

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 września 2016 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o PlayWay S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.playway.com) oraz na stronie internetowej Oferującego (www.trigon.pl).

Oferta akcji PlayWay S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie http://www.cdmpekao.com.pl/
Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta oraz nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Więcej

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)