INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO

AKTYWACJA USŁUGI

Usługa sporządzania analiz inwestycyjnych jest usługą maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na sporządzaniu analiz inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywaniu Klientowi (dalej „Usługa”).

Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie rachunku inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz zawarcie „Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” (dalej „Umowa”) czego można dokonać w serwisie internetowym CDMInternet (cdm24.pl) lub w Punktach Obsługi Klientów.

Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.”, zamieszczony na stronie internetowej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) w zakładce „Taryfy i Regulacje” pod adresem: https://www.cdmpekao.com.pl Do przeglądania analiz inwestycyjnych wymagany jest dostęp do serwisu internetowego CDMInternet.  

 

ZAWARTOŚĆ SERWISU ANALITYCZNEGO

CDM Pekao przekazuje analizy inwestycyjne w serwisie internetowym CDMInternet i w aplikacji eTrader w formie plików PDF. Do odczytania pliku PDF wymagane jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader. W ramach Usługi CDM sporządza i przekazuje Klientowi co najmniej:  

MATERIAŁY CODZIENNE (w każdy dzień sesyjny na GPW ok. godz. 9:00) 

  •  „Raport Rynek Akcji” - zbiór najważniejszych informacji z polskiego i światowego rynku finansowego, uwzględniający wydarzenia polityczne, publikacje makroekonomiczne oraz wydarzenia w największych spółkach giełdowych;
  • „Biuletyn Analizy Technicznej” - wybrany zestaw instrumentów finansowych zbadanych z wykorzystaniem metod analizy technicznej i portfelowej;

MATERIAŁY PERIODYCZNE (raz w miesiącu)

  •  „Perspektywy Rynkowe” - opis perspektyw dla światowego rynku finansowego i najważniejszych klas aktywów, obejmujący analizę sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej;
  • „Strategie funduszowe” - propozycja trzech portfeli inwestycyjnych o różnym profilu ryzyka, w skład których wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;

ZALECENIA INWESTYCYJNE

  •  „Zwróć uwagę na…” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na GPW;
  • „Sygnały z zagranicy” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na rynkach światowych oraz instrumenty finansowe typu ETP (Exchange Traded Products);
  • „Strategia FW20” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące kontrakty terminowe na indeks WIG20;

WYKAZ REKOMENDACJI (codziennie przed zakończeniem sesji na GPW) - zestawienie wszystkich rekomendacji publikowanych w ramach serwisu analitycznego w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Za rekomendacje inwestycyjne uznaje się: raport Biuletyn Analizy Technicznej, Strategie funduszowe oraz raporty zawierające zalecenie inwestycyjne (Zwróć uwagę na…, Strategia FW20 oraz Sygnały z zagranicy).

Ponadto, wyłącznie w aplikacji inwestycyjnej eTrader Pekao, analitycy CDM prowadzą serwis „Rynek na żywo”, zamieszczając codziennie, kilka razy w ciągu sesji na GPW, wybrane informacje z rynku finansowego, opatrzone komentarzem analitycznym. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT

Opłaty z tytułu świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych określa „Taryfa opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”, stanowiąca załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie www.cdmpekao.com.pl

Na podstawie Komunikatu Prezesa Zarządu CDM w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego Klienci indywidualni są zwolnieni z opłat z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego do dnia 31 grudnia 2019 r.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Analizy inwestycyjne publikowane w ramach Serwisu Dystrybucyjnego nie są ogólnymi poradami inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

CDM w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.

Analizy inwestycyjne wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. CDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analiz inwestycyjnych. Analizy inwestycyjne nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że dane strategie czy projekcje cenowe są właściwe dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.

Wyjaśnienie metodologii stosowanej w analizach, a także wyjaśnienie terminologii fachowej oraz definicje oznaczeń zaleceń inwestycyjnych znajdują się w poszczególnych materiałach analitycznych. Wszelkie znane i potencjalne konflikty interesów są również ujawniane w poszczególnych materiałach analitycznych.

Korzystanie z usług CDM wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym: ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem prawnym oraz ryzykiem podatkowym. Szczegółowe wyjaśnienie ryzyk oraz pozostałe informacje dla Klienta, związane z korzystaniem z usług CDM, opisane są w Pakiecie Informacyjnym, dostępnym pod adresem: https://www.cdmpekao.com.pl.

Korzystanie z z usługi wymaga zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z CDM (sprzedaż krzyżowa). Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie nr 6/DOP/2019.  

 


 

ZAPOZNAJ SIĘ Z: 

MATERIAŁY ANALITYCZNE CDM:

Raport Rynek Akcji

Zbiór najważniejszych informacji z rynku finansowego z Polski i świata uwzględniający wydarzenia polityczne, publikacje makroekonomiczne oraz istotne wydarzenia rynkowe. Raport uzupełniony jest wybranymi informacjami ze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Wydawany jest codziennie przed sesją na GPW.

Przykładowy raport

Biuletyn Analizy Technicznej

Codzienny zestaw instrumentów finansowych zbadanych z wykorzystaniem metod analizy technicznej i portfelowej. Obok analizy technicznej dla wybranych indeksów krajowych i zagranicznych, surowców oraz spółek notowanych na GPW, w materiale przedstawiona została analiza techniczna dla spółek wskazanych przez autorski model selekcji spółek, którego celem jest wyszukanie walorów o wysokim potencjale utrzymania obowiązującego trendu wzrostowego lub zmiany trendu spadkowego na wzrostowy.

Przykładowy raport

Rynek na Żywo

Serwis dostępny w aplikacji eTrader, obejmujący publikację komentarzy do bieżących wydarzeń na rynku finansowym. W publikacjach opisywane są istotne zmiany notowań spółek, indeksów, walut, towarów i innych zagranicznych instrumentów finansowych wraz ze wskazaniem przyczyn tych ruchów, bieżące dane makroekonomiczne, a także wydarzenia rynku finansowego, obejmujące wystąpienia publiczne przedstawicieli władz monetarnych, fiskalnych i administracji publicznej.

Perspektywy Rynkowe

Raport opisuje sytuację na globalnych rynkach finansowych, uwzględniając wydarzenia o fundamentalnym wpływie na perspektywy inwestycyjne w poszczególnych klasach aktywów. Obejmuje analizę sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie wraz z podsumowaniem czynników mogących wpłynąć na zachowanie rynków finansowych w kolejnych miesiącach. Raport wydawany jest raz w miesiącu kalendarzowym.

Przykładowy raport

Strategie funduszowe

Materiał przedstawia propozycję portfeli funduszowych, opartych na instrumentach dostępnych w ofercie CDM. Zaproponowane portfele różnią się poziomem ryzyka i potencjałem zysku. Raport zawiera również opis perspektyw poszczególnych klas funduszy inwestycyjnych wraz z krótkim uzasadnieniem. Raport wydawany jest raz w miesiącu kalendarzowym.

Przykładowy raport

Zwróć uwagę na...

Materiał zawiera analizę techniczną wybranych, relatywnie płynnych, spółek notowanych na rynku głównym GPW. Zawiera zalecenie inwestycyjne, wraz ze wskazaniem kluczowych poziomów: aktualnej ceny, oczekiwanego zasięgu ruchu oraz poziomu zlecenia zabezpieczającego. Częstotliwość wydawania raportu jest uzależniona od sytuacji rynkowej.

Przykładowy raport

Strategia FW20

Strategia inwestycyjna dla kontraktów terminowych na WIG20. Raport zawiera zalecenie inwestycyjne na aktualną serię kontraktów terminowych FW20 wraz z technicznym uzasadnieniem. Zawiera wskazanie kluczowych poziom notowań: aktualnego kursu, oczekiwanego zasięgu ruchu oraz poziomu zlecenia zabezpieczającego. Częstotliwość wydawania raportu jest uzależniona od sytuacji rynkowej.

Przykładowy raport

Sygnały z zagranicy

Materiał zawiera analizę techniczną wybranego instrumentu, uzupełnioną o wyszczególnienie głównych motywów do inwestycji na rynkach zagranicznych. Przedmiotem raportu mogą być zarówno akcje spółek, jak też instrumenty typu ETP (w tym ETF i ETN). Raport zawiera zalecenie inwestycyjne, wraz ze wskazaniem kluczowych poziomów: aktualnej ceny instrumentu, oczekiwanego zasięgu ruchu oraz poziomu zlecenia zabezpieczającego. Częstotliwość wydawania raportu jest uzależniona od sytuacji rynkowej.

Przykładowy raport

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)