FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) to regulacja Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), której celem jest zapewnienie, aby osoby fizyczne oraz podmioty posiadające obowiązek podatkowy w USA wywiązywały się z niego. FATCA nakłada na zagraniczne instytucje, w tym także polskie, obowiązki sprawozdawcze dotyczące m.in. rachunków prowadzonych przez te instytucje na rzecz obywateli USA lub rezydentów amerykańskich. Polska zobowiązała się do realizacji względem USA wynikających z FATCA obowiązków w drodze umowy międzynarodowej zawartej z USA, podpisanej w dniu 7 października 2014 r. Zasady wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań wynikających z tej Umowy zostały uregulowane w Ustawie FATCA.

Ważne informacje

W związku z wejściem w życie 1 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 poz.1712 z poźn.zm.), zwanej dalej Ustawą FATCA, CDM, jako polska raportująca instytucja finansowa jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy FATCA.

W szczególności, na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy FATCA, w związku z zamiarem otwarcia przez nowego Klienta rachunku finansowego, CDM jest zobowiązany do uzyskania:

a) od osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oświadczenia dotyczącego obywatelstwa USA lub rezydencji amerykańskiej - WIĘCEJ,

b) od podmiotów (osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) oświadczenia pozwalającego na określenie statusu FATCA.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiór oświadczenia powinien nastąpić w trakcie procedur związanych z otwarciem rachunku, co oznacza, że jego niezłożenie uniemożliwi otwarcie rachunku.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy FATCA, CDM jest zobowiązany również wystąpić do posiadaczy rachunków otwartych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. z żądaniem przedstawienia stosownego oświadczenia FATCA.

Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, Klient nie przekazał wymaganego oświadczenia, CDM był zobowiązany do blokady rachunku otwartego we wskazanym wyżej okresie (art. 19 ust. 6 Ustawy FATCA)  - WIĘCEJ.

Rachunki inwestycyjne podlegają blokadzie FATCA bez względu na ich wartość.

Ponadto, informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązany do potwierdzenia zasadności oświadczenia na podstawie innych posiadanych informacji i dokumentów, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności zostanie ustalone, że oświadczenie może być niepoprawne, CDM zwróci się do posiadaczy rachunków z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odmowa ich złożenia będzie skutkowała obowiązkiem traktowania rachunku jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 4 ust. 1 pkt 2 Ustawy FATCA, będzie przez CDM realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu, informacji o Klientach oraz o ich rachunkach prowadzonych przez CDM, jeśli:

a) złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest szczególną osobą amerykańską (ang. Specified U.S. Person),

b) złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest pasywnym niefinansowym podmiotem zagranicznym (ang. Passive NFFE), którego przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty (osoba kontrolująca) jest osobą fizyczną będącą obywatelem USA lub rezydentem amerykańskim,

c) zajdzie wyżej wymieniony przypadek odmowy złożenia wyjaśnień, dokumentów lub ważnego oświadczenia na żądanie CDM.

Ponadto, w razie ustalenia, że Klient jest instytucją finansową traktowaną przez Amerykański Urząd Podatkowy jako wyłączona instytucja finansowa, obowiązkowi raportowania będą podlegały nazwa tej instytucji oraz łączna kwota płatności dokonanych w latach 2015 i 2016 przez CDM na rachunki tej instytucji.

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących FATCA lub w jakichkolwiek innych sprawach, prosimy o kontakt z Infolinią TeleCDM pod numerami telefonów:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls),
  • +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora).

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)