KOMUNIKATY DYREKTORA BIURA MAKLERSKIEGO PEKAO

dla Klientów, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskiech dawnego CDM Pekao

Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 25/BM/ZOG/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie parametrów stosowanych do wyliczenia minimalnego, maksymalnego i wstępnego zabezpieczenia dla derywatów oraz ich wysokości 19-04-2021
Komunikat nr 24/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane typu Worst-Of HVB PLN ze 100% ochroną kapitału oparte o koszyk akcji Pfizer Inc. i Bayer AG. (nazwa Emitenta: HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 16-04-2021
Komunikat nr 23/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej akcji spółki Vercom S.A. 14-04-2021
Komunikat nr 22/BM/ZWS/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao S.A. w sprawie uczestnictwa Biura Maklerskiego Pekao w ofercie publicznej produktów strukturyzowanych z pełną ochroną kapitału w PLN: produkty strukturyzowane 5-letnie ze 100% ochroną kapitału w PLN oparte o koszyk spółek: Bayer AG i Gilead Sciences Inc. (HVB PLN Worst-Of Cash Collect Protect Certificate oparty o 2 akcje; dalej: Produkty strukturyzowane) i wysokości opłaty manipulacyjnej. 13-04-2021
Komunikat nr 20/BM/ZFI/2021* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie Regulamin świadczenia usług maklerskich dawnego CDM Pekao S.A., w sprawie zniżki wysokości opłaty manipulacyjnej z tytułu nabywania funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie Pekao za pośrednictwem systemu CDMInternet 23-03-2021
Komunikat nr 17/BM/ZOG/2021* w sprawie podania kosztów publicznoprawnych związanych z realizacją transakcji na rynkach zagranicznych 09-03-2021
Komunikat nr 14/BM/ZOG/2021* w sprawie stawki prowizji maklerskiej mającej zastosowanie do wykonywania zleceń dotyczących produktów strukturyzowanych poza systemem obrotu 23-02-2021
Komunikat nr 5/BM/ZWS/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu „Liga Mistrzów Produktów Inwestycyjnych – edycja 2021” dla pracowników Banku Pekao S.A. 02-02-2021
Komunikat nr 2/BM/BAI/2021* w sprawie wykazu pracowników oraz PUM lub placówek Agenta, w których odbywa się obsługa Klienta w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 12-01-2021
Komunikat nr 101/BM/ZWS/2020* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 30-12-2020
Komunikat nr 98/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) będących jednocześnie Klientami Banku Pekao S.A. 23-12-2020
Komunikat nr 95/BM/SK/2020* ​w sprawie rodzaju dyspozycji, które można składać z wykorzystaniem poszczególnych kanałów zdalnych, a także dodatkowe warunki ich realizacji oraz numery telefonów i faksów, pod którymi są przyjmowane​ 09-12-2020
Komunikat nr 59/BM/BAI/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do serwisu analitycznego 07-12-2020
Komunikat nr 58/BM/BAI/2020 w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego 07-12-2020
Komunikat nr 82/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla aktywnych członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 08-10-2020
Komunikat nr 42/BM/ZOG/2020 w sprawie określenia miejsc wykonywania zleceń zgodnie z Polityką wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w Biurze Maklerskim Pekao 21-09-2020
Komunikat nr 72/BM/ZOG/2020* w sprawie przekazywania informacji o zdarzeniach korporacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r ustanawiającym minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy 10-09-2020
Komunikat nr 71/BM/ZWS/2020* w sprawie wykazu Punktów Usług Maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 07-09-2020
Komunikat nr 70/BM/ZWS/2020* w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla obecnych i nowych Klientów Biura Maklerskiego Pekao będących jednocześnie Klientami Bankowości Prywatnej Banku Pekao S.A. 07-09-2020
Komunikat nr 68/BM/ZOT/2020* w sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie w TeleCDM 01-09-2020
Komunikat nr 47/BM/ZWS/2020 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie wprowadzenia Oferty Specjalnej dla Klientów Biura Maklerskiego realizujących transakcje na certyfikatach strukturyzowanych RCB oznaczonych kodem ISIN AT0000A2GJU2 i AT0000A2GJV0 18-06-2020
Komunikat nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
Załącznik do Komunikatu nr 37/BM/ZOG/2020* w sprawie informacji o systemach wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń za rok 2019 dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao 30-04-2020
Komunikat nr 35/BM/ZRD/2020* w sprawie wykazu dokumentów wymaganych od Klienta przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie kategorii Klienta profesjonalnego 28-04-2020
Komunikat nr 31/BM/ZRD/2020* w sprawie określenia wzorów pełnomocnictw 09-04-2020
Komunikat nr 27/BM/ZOG/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie określenia warunków zawarcia umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty – „Aneksu do Umowy świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.), określającego zasady oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym prowadzonym w ramach Rachunku” 25-03-2020
Komunikat nr 23/BM/ZWS/2020* dla Klientów Biura Maklerskiego Pekao, wobec których ma zastosowanie regulamin dawnego CDM Pekao w sprawie zmiany godzin obsługi Klientów przez Biuro Maklerskie Pekao 13-03-2020
Komunikat nr 18/BM/ZRP/2020* w sprawie zakresu usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz podmiotów współpracujących z Biurem Maklerskim Pekao w tym zakresie, a także dystrybucji tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania 05-03-2020
Komunikat nr 4/BM/ZOG/2020* w sprawie listy zagranicznych instrumentów finansowych, które notowane są w więcej niż jednym miejscu wykonania i są przedmiotem usług maklerskich świadczonych przez BM Pekao 15-01-2020
Komunikat nr 142/BM/ZPA/2019* w sprawie autoryzacji dyspozycji składanych telefonicznie oraz za pomocą Systemu (CDMInternet, CDMMobile, eTrader) 30-12-2019
Komunikat nr 138/BM/BZK/2019* w sprawie trybu i terminów składania skarg w Biurze Maklerskim Pekao (BM) 30-12-2019
Komunikat nr 137/BM/ZWS/2019* w sprawie oferty specjalnej dla pracowników Banku Pekao S.A. 20-12-2019
Komunikat nr 135/BM/ZWS/2019* w sprawie wycofania Komunikatu nr 57/DM/ZWS/2019* z dnia 3 września 2019 r. 20-12-2019
Komunikat nr 134/BM/ZWS/2019* w sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w BM Pekao (dawniej: Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A.) Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania (Klientów „funduszowych”) 20-12-2019
Komunikat nr 132/BM/ZRD/2019* w sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 20-12-2019
Komunikat nr 131/BM/ZRD/2019* w sprawie dopuszczonej przez BM Pekao formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnionych w odpowiednim rejestrze/ewidencji 20-12-2019
Komunikat nr 130/BM/ZRD/2019* w sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. /Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 129/BM/ZRD/2019* w sprawie rodzaju instrumentów finansowych, w zakresie których BM Pekao nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 20-12-2019
Komunikat nr 128/BM/ZRD/2019* w sprawie wykazu informacji niezbędnych do zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z Klientem 20-12-2019
Komunikat nr 127/BM/ZOG/2019* w sprawie rynków, na których Biuro Maklerskie Pekao (dawniej: Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.) wykonuje zlecenia Klientów, listy zagranicznych instrumentów finansowych będących przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) oraz instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach, które nie są przedmiotem usług maklerskich Biura Maklerskiego Pekao (dawniej: Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.) 20-12-2019
Komunikat nr 126/BM/ZOG/2019* w sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 20-12-2019
Komunikat nr 125/BM/ZOG/2019* w sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 20-12-2019
Komunikat nr 124/BM/ZOG/2019* w sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 20-12-2019
Komunikat nr 123/BM/ZOG/2019* w sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 20-12-2019
Komunikat nr 115/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Biuro Maklerskie Pekao 20-12-2019
Komunikat nr 118/BM/ZOG/2019* w sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 20-12-2019
Komunikat nr 114/BM/ZOG/2019* w sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 20-12-2019
Komunikat nr 113/BM/ZOG/2019* w sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 20-12-2019
Komunikat nr 111/BM/ZOG/2019* w sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 20-12-2019
Komunikat nr 110/BM/ZOG/2019* w sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 20-12-2019

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)