Numer Tytuł Data wydania komunikatu Pełna treść
Komunikat nr 37/DOP/2018 W sprawie informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń za 2017 r. 30-04-2018
Komunikat nr 36/BA/2018 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie sporządzania i dystrybucji Analiz Inwestycyjnych, Rekomendacji o charakterze ogólnym oraz Rekomendacji przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 20-04-2018
Komunikat nr 25/DOP/2018 W sprawie warunków aktywacji usługi rynków zagranicznych 07-03-2018
Komunikat nr 4/DOP/2018 W sprawie rodzajów zleceń na rynkach zagranicznych, godzin ich wykonywania, a także dodatkowych warunków ich realizacji 02-01-2018
Komunikat nr 2/DOP/2018 W sprawie podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe i Brokerów 02-01-2018
Komunikat nr 1/DRR/2018 W sprawie zasad dotyczących sporządzanych dla Klientów potwierdzeń zawarcia transakcji 02-01-2018
Komunikat nr 121/DOP/2017 W sprawie maksymalnego limitu zaangażowania Klienta w derywaty 29-12-2017
Komunikat nr 114/DMZ/2017 W sprawie identyfikacji Klienta składającego dyspozycję telefonicznie 29-12-2017
Komunikat nr 113/DKS/2017 W sprawie warunków podpisania Umowy wnoszenia środków pieniężnych na rachunek lokaty 29-12-2017
Komunikat nr 111/DOP/2017 W sprawie określenia rodzajów zleceń, które nie są obsługiwane przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 110/DOP/2017 W sprawie dodatkowych warunków koniecznych do aktywowania usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów 29-12-2017
Komunikat nr 109/DOP/2017 W sprawie minimalnej wielkości zlecenia DDM 29-12-2017
Komunikat nr 108/DOP/2017 W sprawie szczegółowych zasad i warunków łączenia zleceń Klientów oraz polityki alokacji tych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 107/DOP/2017 W sprawie godzin przyjmowania dyspozycji oraz zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 29-12-2017
Komunikat nr 106/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnej liczby derywatów na którą może opiewać zlecenie 29-12-2017
Komunikat nr 105/DOP/2017 W sprawie terminów składania dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe 29-12-2017
Komunikat nr 104/DOP/2017 W sprawie określenia maksymalnego terminu ważności przyjmowanych zleceń 29-12-2017
Komunikat nr 97/DRP/2017 W sprawie zaprzestania, z dniem 3 stycznia 2018 roku, świadczenia usługi ogólnych porad inwestycyjnych w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 96/DRR/2017 W sprawie wzorów pełnomocnictw 29-12-2017
Komunikat nr 95/DRR/2017 W sprawie sposobu udzielania informacji innych niż wskazane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 29-12-2017
Komunikat nr 94/DRR/2017 W sprawie rodzajów instrumentów finansowych w zakresie, których CDM Pekao S.A. nie będzie wykonywał czynności związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 29-12-2017
Komunikat nr 91/DZS/2017 W sprawie zasad udostępniania Klientom Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA kopii nagrań rozmów telefonicznych, notatek ze spotkań i zarejestrowanej korespondencji elektronicznej 29-12-2017
Komunikat nr 90/DKS/2017 W sprawie wykazu walut, w których CDM Pekao S.A. prowadzi rachunki walutowe, wykazu rachunków CDM Pekao S.A. do wpłat w walutach obcych, wykazu walut, których zamiany można dokonać za pośrednictwem CDM Pekao S.A., wykazu walut w odniesieniu do których CDM Pekao S.A. dopuszcza wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej oraz zasad ustalania kursu przez Bank Pekao SA (Bank) i bank rozliczeniowy 29-12-2017
Komunikat nr 87/SIW/2017 W sprawie wykonywania przez CDM Pekao S.A. zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych poprzez zawieranie na własny rachunek umów zbycia instrumentów finansowych ze zleceniodawcą 28-12-2017
Komunikat nr 84/DMZ/2017 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Zarządzania Sprzedażą CDM Pekao S.A. w spotkaniu świątecznym 15-12-2017
Komunikat nr 44/DZS/2017 W sprawie dodatkowego zadania motywacyjnego pracowników POK 02-06-2017
Komunikat nr 39/DMZ/2017 W sprawie oferty specjalnej dla pracowników CDM Pekao S.A. 24-05-2017
Komunikat nr 10/DOP/2017 W sprawie współczynników wag ryzyka dla papierów wartościowych pod zabezpieczenie linii kredytowej na zakup instrumentów finansowych 20-02-2017
Komunikat nr 3/DNK/2017 W sprawie zasad składania i rozpatrywania skarg (reklamacji) Klientów 09-01-2017
Komunikat nr 94/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników CDM Pekao S.A. w szkoleniach 09-12-2016
Komunikat nr 18/DMZ/2016 W sprawie uczestnictwa pracowników Centrum Sprzedaży CDM Pekao S.A. w szkoleniu organizowanym przez partnerów 10-02-2016
Komunikat nr 90/DO/2015 W sprawie określenia zasad obsługi zleceń krótkiej sprzedaży oraz zleceń odkupu w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. 22-10-2015
Komunikat nr 87/DO/2015 W sprawie wysokości prowizji od dyspozycji lub zlecenia w przypadku jego modyfikacji 22-10-2015
Komunikat nr 59/DRR/2015 W sprawie dopuszczonej przez CDM Pekao S.A. formy przyjęcia dyspozycji zmiany danych Klientów, ujawnione w odpowiednim rejestrze/ewidencji 11-08-2015
Komunikat nr 100/DRW/2013 W sprawie zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego w CDM Pekao S.A. Klientów korzystających wyłącznie z usług maklerskich dotyczących jednostek uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania ( Klientów "funduszowych") 27-12-2013
Komunikat nr 15/DRG/2013 W sprawie prowizji i opłat pobieranych w kanale zdalnym CDMMobile 14-02-2013

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)