Transakcje pakietowe

Jeżeli jesteś zainteresowany realizacją transakcji kupna lub sprzedaży znacznego pakietu akcji umożliwimy Ci zawarcie transakcji pakietowych na rynku regulowanym. Biuro Maklerskie Pekao (dawniej CDM Pekao) pośredniczy w znalezieniu Inwestora lub biura maklerskiego, który złoży zlecenie przeciwstawne. Warunki finansowe podlegają indywidualnym negocjacjom. Przedmiotem transakcji pakietowych mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego określone przez Zarząd Giełdy w pakietach o wartości:

 • określonej szczegółowo w Uchwale Zarządu Giełdy (Uchwała Nr 317/2016 Zarządu Giełdy) - w przypadku akcji notowanych na Głównym Rynku GPW,

 • co najmniej 200.000 zł - w przypadku akcji papierów wartościowych innych niż akcje lub ETF,

 • co najmniej 50.000 euro - w przypadku papierów wartościowych notowanych w euro.

Zwróć uwagę, że maksymalna różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego, określonego w Twoim zleceniu, a ostatnim kursem tego instrumentu z sesji giełdowej, nie może być wyższa niż 10%.

W przypadku transakcji zawieranych poza godzinami sesji giełdowej, różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu (za wyjątkiem instrumentów pochodnych), a kursem odniesienia równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami, nie może przekroczyć 40%.

Transakcje pakietowe na instrumenty pochodne:

 • różnica pomiędzy ceną określoną w zleceniu a kursem odniesienia dla:

  •  kontraktów terminowych - ostatnie statyczne ograniczenia wahań kursów obowiązujące na sesji giełdowej, 

  • opcji na indeks WIG20 - 200 punktów indeksowych,

 • wahania kursów jak dla transakcji zawieranych w trakcie sesji giełdowej,

 • datą rozliczenia - wyłącznie dzień zawarcia transakcji,

 • możliwość realizacji po zawarciu pierwszej transakcji na rynku ciągłym danym instrumentem pochodnym,

 • minimalny oraz maksymalny wolumen instrumentów pochodnych w zleceniu zgodnie z tabelą:

Instrument

Wolumen minimalny

Kontrakty terminowe na indeksy giełdowe

100

Kontrakty giełdowe na kursy akcji

200

Kontrakty terminowe na kursy walut

200

Opcje

200

Transakcja pakietowa na BondSpot może zostać zawarta jeżeli:

 • przedmiotem transakcji jest pakiet o wartości co najmniej 500.000 zł

 • cena instrumentu dłużnego może się różnić nie więcej niż 10% od jego średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich 5 dni obrotu, przed dniem poprzedzającym zawarcie transakcji pakietowej.

 

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne szczegółowo opisane na stronie www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/

 

Szczegółowe informacje uzyskasz w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM, których lista dostępna jest w wyszukiwarce) lub pod numerami telefonów:

 • 801 140 490  (opłata za jeden impuls),

 • + 48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora). 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)