Akcje

Co to jest?

Akcje są to papiery wartościowe reprezentujące część kapitału zakładowego spółki akcyjnej. Własność akcji jest formalnym dowodem potwierdzającym uczestnictwo posiadacza (akcjonariusza) w spółce akcyjnej.
Własność akcji daje akcjonariuszowi prawo:

 • majątkowe (prawo do dywidendy, udział w majątku spółki po jej likwidacji);
 • korporacyjne (prawo poboru, prawo do głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy).

 

Rodzaje praw przysługujących z akcji: 

Prawo do dywidendy

Prawo do dywidendy uprawnia posiadacza akcji do udziału w zysku spółki przeznaczonym do podziału.

więcej

Prawo poboru (PP) akcji nowej emisji

Prawo poboru jest instrumentem finansowym dającym jego posiadaczowi możliwość zakupu akcji nowej emisji, po ustalonej cenie emisyjnej. W przypadku gdy spółka dokonała podwyższenia kapitału, w ilości zależnej od liczby posiadanych praw poboru. np. za 5 praw poboru można kupić 1 akcję nowej emisji.

więcej

Prawa Do Akcji (PDA)

Prawo do akcji jest instrumentem finansowym umożliwiającym dokonanie sprzedaży akcji nowej emisji przed ich faktycznym wprowadzeniem do obrotu giełdowego.

 

Więcej

Ryzyka

Z inwestowaniem w akcje związane są następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodująć istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego bez znacznego wpływu na jego cenę,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia  notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku - związane z tendencjami zachodzącymi w innych sehmentach rynku finansowego (m.in. whania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu ryzyk na kształtowanie się kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest możliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • ryzyko zarządzania - zachodzi w sytuacji nieprawidłowego zarządzania podmiotem, co ma wpływ na wartość wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych,'
 • ryzyko operacyjne - związane jest z możliwością stosowania przez społkę nieodpowiednich lub wadliwych systemów, w tym błędów popełnianych przez człowieka, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych mogących mieć wpływ na wynik finansowy, a tym samym na rynkową wycenę wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych,
 • ryzyko finansowe - spowodowane faktem, że emitent w celu finansowania projektów inwestycyjnych wykorzystuje częściowo kapitał obcy. Niekorzystne działanie efektu dźwigni finansowej wystęuje wtedy, gdy udział kapitału obcego w kapitale emitenta jest zbyt duży i emitent nie jest w stanie dotrzymać warunków zobowiązań. Ma to wpływ na wycenę wyemitowanych instrumentów finansowych,
 • ryzyko przymusowego wykupu - polega na konieczności bezwarunkowego zbycia posiadanych instrumentów finansowych,
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania - związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na którychdokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe. W szczególności należy mieć na względzie ryzyka związane ze sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta - związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego,
 • w przypadku usługi krótkiej sprzedaży:
  • korzystanie z usługi krótkiej sprzedaży wiąże się z koniecznością wniesienia zabezpieczenia, którego wartość uzależniona jest od wartości zajętej krótkiej pozycji. W związku z codzienną aktualizacją wartości zarówno tego zabezpieczenia jak i wartości zajmowanej krótkiej pozycji, będzie konieczne usupełnienie zabezpieczenia, jeżeli trend rynkowy będzie niezgodny z oczekiwaniem inwestora,
  • należy uwzględnić ryzyko kosztu pożyczki papierów wartościowych
 •  w przypadku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych:  
  • ryzyko konieczności zwrotu papierów wartościwoych w terminie narzuconym przez pożyczkodawcę (w przypadku złożenia przez pożyczkodawcą żądania zwrotu pożyczonych papierów wartościowych),
  • ryzyko konieczności zamknięcia pozycji krótkiej w terminie określonym administracyjnie regulacjami firmy inwestycyjnej

Obie te  okoliczności mogą sprawić, że zamknięcie pozycji może nastąpić w niesprzyjających warunkach rynkowych, przy czym ryzyko związane ze zmianą kursu akcji (w przypadku krótkiej sprzedaży) jest nieograniczone i potencjalnie strata inwestora może przekroczyć wartość inwestycji, ponieważ wzrost kursu akcji jest potencjalnie nieograniczony, inwestor może byc zmuszony do zamknięcia pozycji (odkupu) po cenie znacznie wyższej od ceny, po której została dokonana transakcja krótkiej sprzedaży (otwarcie pozycji).


 

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas akcji, uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)