ETP - Exchange Traded Products

(ETF, ETN, ETC, produkty strukturyzowane)

Co to jest?

Exchange Traded Products (ETP) to instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu giełdowego. Zlecenia nabycia i sprzedaży jednostek uczestnictwa przyjmowane są na podobnych zasadach co akcje. Dzięki temu są wyceniane na bieżąco i płynne - można je kupić lub sprzedać każdego dnia podczas sesji giełdowej, a aktualizacja ich wyceny prowadzona jest na bieżąco. ETP nie są papierami wartościowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Swoją konstrukcją przypominają bardziej derywaty lub jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych. Zmiany ich kursu są pochodną zmian notowań instrumentów, które mają naśladować. Dla przykładu mogą być to akcje, indeksy giełdowe, towary lub obligacje. Nie oznacza to wprost, że ETP inwestuje w instrument bazowy, a inwestor jest pośrednio w posiadaniu wybranej klasy aktywów - często zdarza się, że ETP próbuje odwzorować notowania instrumentów wykorzystując w tym celu derywaty. Wśród ETP notowanych na różnych giełdach światowych można znaleźć też takie, które nastawione są na spadki wybranych instrumentów bazowych (zarabiają na spadkach). ETP notowane są na wielu rynkach zagranicznych. Z tego względu podlegają różnym instytucjom regulującym rynek kapitałowy.

Na GPW występuje kilkaset instrumentów finansowych o charakterze ETP. Giełda określa je jako produkty strukturyzowane (konstrukcją kwalifikują się do grupy ETN). Są one bardzo różnorodne, oparte o szerokie spektrum instrumentów bazowych i wielu przypadkach mają bardzo skomplikowaną konstrukcję. Na GPW wystepują produkty między innymi: zawierające dźwignię finansową, zawierające współczynnik inwersji (inwestor zarabia kiedy wartość instrumentu bazowego spada).

Ryzyka

Z uwagi na nieograniczony zbiór możliwych konstrukcji strategii inwestycyjnych produktów strukturyzowanych, z inwestowaniem w te produkty mogą być związane wszystkie ryzyka odnoszące się do instrumentów finansowych, o których mowa w niniejszym dokumencie. Do oceny poziomu ryzyka niezbędne jest zatem pozyskanie informacji w zakresie instrumentu finansowego, o który produkt strukturyzowany jest oparty oraz formuły określającej kwotę rozliczenia.

Z inwestowaniem w ETP związane sa następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodując istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna i sprzedaży instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na jego cenę,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposóbmoże wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonimiczną i międzynarodową rynku - związane z tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest możliwe, co należy  brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania - związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe. W szczególności należy mieć na względzie ryzyka związane ze sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta - związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego,
 • ryzyko instrumentu bazowego - notowania tytułów uczestnictwa ETP zależą od notowań instrumentów, których ceny są naśladowane. W sytuacji kiedy notowania instrumentu bazowego są zawieszone, obrót tytułami uczestnictwa ETP również może być wstrzymany,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - sposób realizacji polityki inwestycyjnej funduszu typu ETF może nie być podana do publicznej wiadomości. Może ona polegać na inżynierii finansowej z zastosowaniem metod statystycznych zamiast bezpośredniej inwestycji w instrumenty bazowe,
 • ryzyko informacyjne - składy portfela funduszy typu ETP nie zawsze są aktualizowane na bieżąco lub mogą nie być w ogóle podawane do publicznej wiadomości,
 • ryzyko niedopasowania stóp zwrotu - portfele ETP najczęściej nie zawierają adekwatnej pozycji w instrumentach bazowych, toteż zmiany wycen tytułów uczestnictwa mogą różnić się od zmiany cen instrumentów, które mają naśladować,
 • ryzyko braku zabezpieczenia - fundusze typu ETP nie muszą posiadać pełnego zabezpieczenia w aktywach, których ceny sa odzwierciedlane, toteż w sytuacji rozwiącania funduszu, inwestor może nie odzyskać całości zainwestowanych środków,
 • ryzyko dźwigni finansowej - niektóre ETP posługują się dźwignią finansową, co sprawia, że zyski i straty dla posiadacza tytułów uczestnictwa ETP mogą być kilkukrotnie większe niż zmiana ceny instrumentu bazowego,
 • ryzyko zawieszenia obliczeń przez emitenta - emitent może czasowo zawiesić obliczanie wartości aktywów netto tytułów uczestnictwa ETP,
 • ryzyko rozwiązania ETP przez emitenta - emitent może tego dokonać w każdym czasie,
 • ryzyko niewypłacalności emitenta - przyszła sytaucja finansowa emitenta cechuje się niepewnością, co w pesymistycznym scenariuszu może oznaczać niewypłacalność emitenta, a dla inwestora częściową lub całkowitą utratę zainwestowanych środków,
 • ryzyko połączenia lub podziału ETP - emitent może tego dokonać w każdym czasie,
 • ryzyko czasowego zaiweszenia obrotu tytułami uczestnictwa ETP,
 • ryzyko szczególne - dotyczące danego ETP/produktu strukturyzowanego, wynikające z charakterystyki indeksu bazowego i formuły określającej kwotę rozliczenia, które sa określane w dokumentacji produktu.

Szczegółowe informacje dotyczące ETP (Exchange Traded Products) uzyskasz pod numerami infolinii TeleCDM:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)