Fundusze inwestycyjne otwarte w naszej ofercie

Fundusze inwestycyjne są idealnym rozwiązaniem dla inwestorów szukających alternatywy dla lokat i depozytów bankowych. Inwestycja w jednostki nie wymaga samodzielnego bieżącego śledzenia i analizowania zmian zachodzących na rynku kapitałowym i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Inwestuj z nami!

Spośród wielu zalet inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych warto wymienić następujące:

 • Szeroka oferta Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych umożliwia wybranie funduszu odpowiadającego indywidualnym preferencjom inwestora.
 • W swojej ofercie posiadamy fundusze inwestycyjne otwarte zarządzane przez 13 polskich Towarzystw.
 • Inwestowanie poprzez fundusz inwestycyjny umożliwia dostęp do wiedzy doświadczonych doradców zarządzających aktywami funduszy inwestycyjnych.
 • Swoboda inwestowania - inwestowanie systematyczne lub jednorazowe. Możliwość szybkiego wycofania środków.

Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym pozwala na skorzystanie z koniunktury giełdowej już przy niewielkich wkładach. Minimalna pierwsza wpłata do większości funduszy wynosi od 100 do 1000 PLN, następne wpłaty mogą być takie same lub nawet niższe.

Fundusze inwestycyjne przez Internet

Funkcjonalność jest dostępna po zalogowaniu do CDMInternet http://www.cdm24.pl/ w zakładce FUNDUSZE.

W ramach rachunku możesz*:

 • nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w ramach istniejących rejestrów, jak i nowo otwartych,
 • nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych zagranicznych** w ramach istniejących rejestrów,
 • konwertować lub zamieniać jednostki uczestnictwa w zakresie dopuszczalnym przez towarzystwa,
 • obserwować stan swoich aktywów funduszowych,
 • sprawdzać historię zleceń oraz transakcji funduszowych,
 • odkupować posiadane jednostki uczestnictwa.

* wykonywać operacje w zakresie rejestrów regularnych (nie dotyczy rejestrów prowadzonych w ramach planów, programów systematycznego oszczędzania, IKE).

** wykonywać operacje w zakresie już istniejących rejestrów w funduszach zagranicznych (nie dotyczy rejestrów nowo otwieranych).

Zobacz jak łatwo można inwestować w fundusze w CDMInternet

Pobierz przewodnik tutaj>

 

Nasza oferta:

Pekao TFI


   
   

PEKAO TFI S.A.

(dawniej Pioneer Pekao TFI S.A.)

    

PZU

   

TFI PZU S.A.

    

AZ_Logo_positive_RGB


  

TFI ALLIANZ POLSKA S.A.

    

Generali_Investments_logo


  

GENERALI INVESTMENTS TFI S.A.

(dawniej Union Investment TFI S.A.) 

    

Skarbiec

  

SKARBIEC TFI S.A.

    

NN Investment Partners

  

NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.

(dawniej ING TFI S.A.)

    

Investors

  

INVESTORS TFI S.A. 

    

MetLife

  

METLIFE TFI S.A.

    

AVIVA

  

AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A.

    

Quercus

  

QUERCUS TFI S.A.

    

uniqa

  

UNIQA TFI S.A.

    

Esaliens

  

ESALIENS TFI S.A.

(dawniej Legg Mason TFI S.A.)

    

Opera


  

OPERA TFI S.A.


    

 

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas funduszy inwestycyjnych, uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według taryfy operatora)

Jak kupić fundusze?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)