Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to jedna z form zbiorowego inwestowania.

Podstawową różnicą pomiędzy funduszem inwestycyjnym otwartym a zamkniętym jest to, że fundusz zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne będące papierami wartościowymi. Uczestnik powinien liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków.

Emisje certyfikatów inwestycyjnych FIZ odbywają się na zasadach określonych w warunkach emisji danej serii.

W zależności od sposobu oferowania certyfikatów (wskazanego w statucie funduszu) wyróżnia się:

 • fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne (są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym tj. na giełdę papierów wartościowych),
 • fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne (emisje ekskluzywne kierowane do max 149 Klientów).

 

Fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne dostępne w ofercie BM Pekao (dawniej CDM):

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord

Więcej

 

Chcesz inwestować w FIZ?

 

Ryzyka

Inwestycja w certyfikaty inwestycyjne FIZ obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej.

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adres znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego związane są również:

 •  ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.
 • ryzyko niepewnego horyzontu inwestycyjnego - certyfikaty inwestycyjne, w zależności od warunków emisji i statutu funduszu, mogą posiadać ściśle określone terminy wykupu, które uniemożliwiają ich spieniężenie w terminie wybranym przez posiadacza certyfikatu. Również ze względu na niską płynność niektórych aktywów zarządzanych przez fundusz, termin zakończenia funduszu/wykupu certyfikatów może zostać znacznie wydłużony.

Więcej informacji dotyczących oferowanych przez nas funduszy inwestycyjnych zamknietych, uzyskasz pod numerami telefonów:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)