PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord

Emitent jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym certyfikaty inwestycyjne będące przedmiotem oferty publicznej. Emitent jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat.

Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o strategię Global Macro. Strategia ta wykorzystuje prognozy trendów makroekonomicznych i geopolitycznych zachodzących na świecie. Strategia wykorzystuje całe spektrum klas aktywów bez ograniczeń geograficznych, skupiając się na najpłynniejszych instrumentach (stopy procentowe, waluty, indeksy giełdowe) w celu generowania zysków bez względu na koniunkturę panującą na poszczególnych rynkach finansowych. Strategia Global Macro stosowana przez TFI PZU zakłada osiąganie zysków z inwestycji w wyniku zmian w światowej gospodarce. Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz działa w oparciu o politykę absolutnej stopy zwrotu. Polityka inwestycyjna dopuszcza znaczący stopień koncentracji lokat portfela oraz inwestycje w instrumenty pochodne, przy uwzględnieniu wskazanych w statucie kryteriów doboru lokat funduszu oraz ograniczeń inwestycyjnych. Jednocześnie polityka inwestycyjna funduszu charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dopuszcza dużą zmienność składników lokat w portfelu aktywów funduszu.

 

Podstawowe informacje o ofercie:

  • przedmiotem oferty jest do 5.000.000 certyfikatów każdej serii.
  • uprawnionymi do zapisywania się na certyfikaty są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym rezydenci lub nierezydenci, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe.
  • Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować. Oferowane certyfikaty danej serii nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczypospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiejkolwiek „osobie amerykańskiej” (zgodnie z definicją zwartą w Regulacji S).
  • minimalny zapis w każdej serii: 100 certyfikatów
  • maksymalny zapis w każdej serii: 5.000.000 certyfikatów
  • zapis na certyfikaty jest bezwarunkowy i nieodwołalny
  • w przypadku przekroczenia liczby oferowanych certyfikatów nastąpi wcześniejsze zakończenie przyjmowania zapisów a przydział nastąpi wg zasad opisanych w prospekcie
  • klient zamierzający złożyć zapis za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao musi posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Pekao
  • oferującym certyfikaty jest: Biuro Maklerskie Pekao

DOKUMENTY

Wycena certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord:

 

Dokumenty dotyczące PZU FIZ Akord:

Suplementy do prospektu PZU FIZ Akord:

 

Komunikaty aktualizujące prospekt PZU FIZ Akord:

Komunikaty w sprawie zmiany statutu PZU FIZ Akord:

 

Strona PZU FIZ Akord>

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia certyfikatów inwestycyjnych PZU FIZ Akord („Fundusz”), nie stanowi też usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Funduszu, czynnikach ryzyka związanych z inwestycją w Fundusz i publicznej ofercie jego certyfikatów inwestycyjnych w Polsce jest prospekt certyfikatów inwestycyjnych Funduszu („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2021 roku. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej: TFI PZU SA (www.pzu.pl) i Biura Maklerskiego Pekao (www.pekao.com.pl/biuro-maklerskie). Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych Funduszu należy zapoznać się z Prospektem, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Fundusz nie gwarantuje osiągniecia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Inwestycja w Fundusz obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik Funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z funduszy określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Fundusz został utworzony i działa na podstawie prawa polskiego. Certyfikaty Funduszu są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich przepisom ograniczenia możliwości inwestowania w certyfikaty inwestycyjne. Organem nadzoru nad Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU SA jest Komisja Nadzoru Finansowego.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)