Program Sejf+ z Ochroną Kapitału Srebrny

Program Sejf+ z Ochroną Kapitału Srebrny to połączenie inwestycji w fundusz inwestycyjny i darmowego ubezpieczenia ryzyka straty finansowej. 

 

Zalety Programu Sejf+ z Ochroną Kapitału Srebrny

Dzięki takiemu rozwiązaniu:

 • masz możliwość zysku, którą dają fundusze inwestycyjne
 • jeśli Twoja inwestycja przyniesie stratę, to występując z programu w 13 miesiącu każdego okresu inwestycyjnego możesz otrzymać aktualną wartość inwestycji i odszkodowanie wyrównujące stratę
 • możesz posiadać kilka programów jednocześnie

 Dla kogo

 • Dla osób i firm, które: chcą rozpocząć swoją pierwszą inwestycję w fundusze i zależy im na opcji ochrony kapitału
 • Chcą połączyć inwestycję z darmowym ubezpieczeniem ewentualnej straty finansowej
 • Oczekują swobodnego dostępu do zgromadzonych środków, chcą efektywnie ulokować swoje oszczędności bez opłat manipulacyjnych

Jak działa ochrona ubezpieczeniowa

Przykład 1:
Wpłaciłeś 50.000 zł. Po 12 miesiącach okazało się, że na Twoim rejestrze jest 49.000 zł. Jeśli w 13 miesiącu wycofasz pieniądze, to otrzymasz 1. 000 zł odszkodowania, które wyrówna Twoją stratę.

Przykład 2:
Wpłaciłeś 50.000 zł. Po 13 miesiącach okazało się, że na Twoim rejestrze jest 49.000 zł. Wycofujesz pieniądze w 14 miesiącu, nie otrzymasz odszkodowania. Twoja strata wynosi 1. 000 zł.

 

Pierwszy okres inwestycyjny

 

Drugi okres inwestycyjny

 

Trzeci okres inwestycyjny

 

Sejf+ z ochrona kapitału Srebrny

Dni Ochrony Kapitału - czas na realizację zlecenia  zamiany/odkupienia uprawniający do skorzystania z ubezpieczenia w przypadku wystąpienia straty


50.000 zł
minimalna kwota
inwestycji finansowej

 

Jak działa program

 • Program trwa maksymalnie 39 miesięcy i obejmuje trzy 13-miesięczne okresy inwestycyjne.
 • Wpłata minimalna - 50.000 zł.
 • Od wpłaty do Programu nie jest pobierana opłata manipulacyjna.
 • Inwestycja obejmuje 100% wpłaconych pieniędzy.
 • Program można zamknąć w każdej chwili - niezależnie od wyników. Należy pamiętać, że ochrona kapitału działa tylko w trzynastym miesiącu okresu inwestycyjnego.
 • Możesz być uczestnikiem subfunduszu także po upływie 39 miesięcy. Wówczas jednak nie będzie działała już ochrona kapitału.
 • Możesz rozpocząć jednocześnie kilka programów.

Jak przystąpić do Programu?

sieć POK  

Aby przystąpić do Programu Sejf + z Ochroną Kapitału Srebrny zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradcy Klienta z przyjemnością pomogą Ci dopełnić wszelkich formalności.

Informacja prawna:

Ten tekst jest materiałem informacyjnym. Nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie może być podstawą do podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług TFI PZU SA. Wymagane prawem informacje, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, publicznie dostępnym na stronie pzu.pl, w siedzibie TFI PZU SA oraz w treści kluczowych informacji dla inwestorów, dostępnych w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określone w programie Sejf+z Ochroną Kapitału Srebrny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia oraz od wysokości należności podatkowych.

Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej lub należące do OECD. Do dnia 8.02.2018 r. Subfundusz mógł lokować część swoich aktywów w akcje, więc wyniki inwestycyjne za okres przed tą datą były osiągnięte w czasie, kiedy Subfundusz miał inną politykę inwestycyjną. TFI PZU SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejsza informacja stanowi informację handlową, która jest upowszechniana w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. 

Informacje o Programie:

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)