Inne instrumenty finansowe

Certyfikaty inwestycyjne

Certfikaty inwestycyjne to papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne zamknięte i mieszane.

więcej

Warranty

Ze względu na podmiot emitujący warranty dokonuje się podziału na warranty subskrypcyjne i warranty opcyjne. Po względem konstrukcji warrant subskrypcyjny przypomina prawo poboru, różnica polega zaś na tym, że prawo poboru pierwotnie przysługuje wyłącznie osobom już posiadającym akcje spółki, natomiast warrant może zostać objęty przez dowolny podmiot.

więcej

REIT - Real Estate Investment Trust

Real Estate Investment Trust (REIT) najczęściej przybierają formę funduszy inwestycyjnych, których obszarem inwestycyjnym jest szeroko pojęty rynek nieruchomości.

więcej

Szczegółowe informacje dotyczące innych instrumentów finansowych uzyskasz pod numerami telefonów:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
  • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)