Obligacje

Co to jest?

Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

 • W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu: współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.
 • Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek (kupony).
 • Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, który przynosi odpowiednio wyższą stopę zwrotu w porównaniu do depozytów jednakże charakteryzuje się niższą płynnością (inwestor może czekać do dnia wykupu obligacji bądź sprzedać ją, jeśli jest taka możliwość, na rynku wtórnym np. GPW).
 • Zyskowność tych papierów jest stała i znana w momencie nabycia, pod warunkiem reinwestycji odsetek po wewnętrznej stopie zwrotu (stopie zwrotu do wykupu - yield to maturity, YTM) z obligacji oraz trzymania obligacji do momentu wykupu tejże obligacji.
 • Biorąc pod uwagę występowanie kosztów transakcyjnych przy nabywaniu i zbywaniu obligacji oraz brak takich opłat w przypadku depozytów/lokat, może wystąpić sytuacja w której depozyt/lokata przyniesie większą stopę zwrotu niż obligacja.
 • Obligacje Skarbu Państwa nabywane na rynku pierwotnym (2, 4, 10 -letnie) pozbawione są wszelkich opłat i prowizji, a więc nabycie ich (przy drobnych kwotach inwestycji, lub przy systematycznym nabywaniu małych ilości obligacji) wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż zakup obligacji dostępnych na rynku wtórnym.
 • Mogą wystąpić istotne różnice w płynności poszczególnych rodzajów obligacji, co powoduje, że część obligacji może mieć znacznie mniejszą płynność niż lokaty.
 • Należy mieć na uwadze, że ceny obligacji zmieniają się w sposób przeciwny do zmian stopy procentowej - jeżeli stopy procentowe rosną/spadają ceny obligacji maleją/rosną.
 • Zakup obligacji może więc mieć charakter spekulacyjny: jeżeli inwestor spodziewa się spadku stóp procentowych może, przed tym spadkiem, nabyć obligacje aby następnie sprzedać je i zrealizować zysk kapitałowy.

Rodzaje obligacji 

Obligacje Skarbowe

Są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligację) w określonym terminie oraz zapłacić należne odsetki.

więcej

Obligacje skarbowe nominowane w USD i EURO

Obligacje skarbowe nominowane w USD i EURO to Euroobligacje emitowane w krajowej walucie przez Skarb Państwa, których obrót wykonywany jest za granicą w danym systemie monetarnym.

więcej

Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw)

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, charakteryzujących się atrakcyjniejszym oprocentowaniem, wyższym od porównywalnych obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

W większości przypadków przedsiębiorstwa emitują obligacje w celu pozyskania taniego źródła finansowania inwestycji rozwojowych

więcej

Ryzyka

Z inwestowaniem w obligacje związane są następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodując istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na jego cenę,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku - związane z tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest możliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • ryzyko zarządzania - zachodzi w sytuacji nieprawidłowego zarządzania podmiotem, co ma wpływ na wartość wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych,
 • ryzyko operacyjne - związane jest z możliwością stosowania przez spółkę nieodpowiednich lub wadliwych systemów, w tym błędów popełnianych przez człowieka, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych mogących mieć wpływ na wynik finansowy, a tym samym na rynkową wycenę wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych,
 • ryzyko finansowe - spowodowane faktem, że emitent w celu finansowania projektów inwestycyjnych wykorzystuje częściowo kapitał obcy. Niekorzystne działanie efektu dźwigni finansowej występuje wtedy, gdy udział kapitału obcego w kapitale emitenta jest zbyt duży i emitent nie jest w stanie dotrzymać warunków zobowiązań. Ma to wpływ na wycenę wyemitowanych instrumentów finansowych,
 • ryzyko niewypłacalności lub bankructwa emitenta - przyszła sytuacja finansowa emitenta cechuje się niepewnością, co w skrajnie pesymistycznym scenariuszu może oznaczać bankructwo emitenta, a dla inwestora częściową lub całkowitą utratę zainwestowanych środków,
 • ryzyko opóźnienia w realizacji wypłat odsetek lub wykupu - może wystąpić w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej emitenta lub jego niesolidności,
 • ryzyko reinwestycji - brak możliwości reinwestowania przychodów odsetkowych według oczekiwanej stopy zwrotu,
 • ryzyko przedterminowego wykupu przez emitenta - występuje w przypadku obligacji z opcją przedterminowego wykupu przez emitenta i oznacza, że nie da się z całą pewnością przewidzieć, jakie przepływy gotówkowe wystąpią w okresie do wykupu. W przypadku spadku rynkowych stóp procentowych istnieje, bowiem ryzyko, że emitent wykona opcję wcześniejszego wykupu narażając inwestora na ryzyko reinwestycji otrzymanego dochodu po niższych stopach.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych w CDM obligacji uzyskasz pod numerami infolinii TeleCDM:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)