Obligacje

Co to jest?

Obligacje to papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza (posiadacza obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

 • W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu: współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.
 • Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek (kupony).
 • Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym, który przynosi odpowiednio wyższą stopę zwrotu w porównaniu do depozytów jednakże charakteryzuje się niższą płynnością (inwestor może czekać do dnia wykupu obligacji bądź sprzedać ją, jeśli jest taka możliwość, na rynku wtórnym np. GPW).
 • Zyskowność tych papierów jest stała i znana w momencie nabycia, pod warunkiem reinwestycji odsetek po wewnętrznej stopie zwrotu (stopie zwrotu do wykupu - yield to maturity, YTM) z obligacji oraz trzymania obligacji do momentu wykupu tejże obligacji.
 • Biorąc pod uwagę występowanie kosztów transakcyjnych przy nabywaniu i zbywaniu obligacji oraz brak takich opłat w przypadku depozytów/lokat, może wystąpić sytuacja w której depozyt/lokata przyniesie większą stopę zwrotu niż obligacja.
 • Obligacje Skarbu Państwa nabywane na rynku pierwotnym (2, 4, 10 -letnie) pozbawione są wszelkich opłat i prowizji, a więc nabycie ich (przy drobnych kwotach inwestycji, lub przy systematycznym nabywaniu małych ilości obligacji) wydaje się być lepszym rozwiązaniem niż zakup obligacji dostępnych na rynku wtórnym.
 • Mogą wystąpić istotne różnice w płynności poszczególnych rodzajów obligacji, co powoduje, że część obligacji może mieć znacznie mniejszą płynność niż lokaty.
 • Należy mieć na uwadze, że ceny obligacji zmieniają się w sposób przeciwny do zmian stopy procentowej - jeżeli stopy procentowe rosną/spadają ceny obligacji maleją/rosną.
 • Zakup obligacji może więc mieć charakter spekulacyjny: jeżeli inwestor spodziewa się spadku stóp procentowych może, przed tym spadkiem, nabyć obligacje aby następnie sprzedać je i zrealizować zysk kapitałowy.

Rodzaje obligacji 

Obligacje Skarbowe

Są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić (wykupić obligację) w określonym terminie oraz zapłacić należne odsetki.

więcej

Obligacje skarbowe nominowane w USD i EURO

Obligacje skarbowe nominowane w USD i EURO to Euroobligacje emitowane w krajowej walucie przez Skarb Państwa, których obrót wykonywany jest za granicą w danym systemie monetarnym.

więcej

Obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw)

Obligacje korporacyjne to dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, charakteryzujących się atrakcyjniejszym oprocentowaniem, wyższym od porównywalnych obligacji emitowanych przez Skarb Państwa.

W większości przypadków przedsiębiorstwa emitują obligacje w celu pozyskania taniego źródła finansowania inwestycji rozwojowych

więcej

Ryzyka

Z inwestowaniem w obligacje związane są następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko zmienności - kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom, powodując istotną fluktuację wartości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego - polega na braku możliwości kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego bez znaczącego wpływu na jego cenę,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu - na podwyższenie ryzyka inwestycyjnego wpływa również możliwość zawieszenia notowań, wycofania lub wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu na danym rynku. Taka sytuacja w znaczący sposób może wpłynąć na rynkową wycenę instrumentów finansowych,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową rynku - związane z tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.in. wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych, inflacja). W praktyce precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu instrumentu finansowego i jego wyeliminowanie nie jest możliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
 • ryzyko zarządzania - zachodzi w sytuacji nieprawidłowego zarządzania podmiotem, co ma wpływ na wartość wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych,
 • ryzyko operacyjne - związane jest z możliwością stosowania przez spółkę nieodpowiednich lub wadliwych systemów, w tym błędów popełnianych przez człowieka, awarii technicznych oraz zdarzeń zewnętrznych mogących mieć wpływ na wynik finansowy, a tym samym na rynkową wycenę wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych,
 • ryzyko finansowe - spowodowane faktem, że emitent w celu finansowania projektów inwestycyjnych wykorzystuje częściowo kapitał obcy. Niekorzystne działanie efektu dźwigni finansowej występuje wtedy, gdy udział kapitału obcego w kapitale emitenta jest zbyt duży i emitent nie jest w stanie dotrzymać warunków zobowiązań. Ma to wpływ na wycenę wyemitowanych instrumentów finansowych,
 • ryzyko niewypłacalności lub bankructwa emitenta - przyszła sytuacja finansowa emitenta cechuje się niepewnością, co w skrajnie pesymistycznym scenariuszu może oznaczać bankructwo emitenta, a dla inwestora częściową lub całkowitą utratę zainwestowanych środków,
 • ryzyko opóźnienia w realizacji wypłat odsetek lub wykupu - może wystąpić w przypadku pogarszającej się sytuacji finansowej emitenta lub jego niesolidności,
 • ryzyko reinwestycji - brak możliwości reinwestowania przychodów odsetkowych według oczekiwanej stopy zwrotu,
 • ryzyko przedterminowego wykupu przez emitenta - występuje w przypadku obligacji z opcją przedterminowego wykupu przez emitenta i oznacza, że nie da się z całą pewnością przewidzieć, jakie przepływy gotówkowe wystąpią w okresie do wykupu. W przypadku spadku rynkowych stóp procentowych istnieje, bowiem ryzyko, że emitent wykona opcję wcześniejszego wykupu narażając inwestora na ryzyko reinwestycji otrzymanego dochodu po niższych stopach.

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanych przez nas obligacji uzyskasz pod numerami infolinii TeleCDM:

 • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)
 • +48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)