IKE - Indywidualne konto emerytalne

Co to jest?

IKE pozwala na oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Sam decydujesz, kiedy i ile chcesz zainwestować (brak regualrnych wpłat). Roczna kwota inwestycji nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, tj. w 2019 r. limit ten wynosi 14 295 zł.

Korzyści:

  • ulga podatkowa - zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych,
  • zniżki w opłatach manipulacyjnych - dla osób oszczędzających regularnie;
  • dowolna częstotliwość wpłat - do wysokości rocznego limitu,
  • dostęp do szerokiej oferty funduszy i subfunduszy zróżnicowanych pod względem strategii inwestycyjnej (udział części akcyjnej i obligacyjnej) oraz zasięgu geograficznego;
  • zabezpieczenie bliskich - dziedziczenie środków lub wskazanie przez oszczędzającego osób uprawnionych do odebrania środków po jego śmierci. 
     

Oferta IKE: 

Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI

Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI (Program IKE) to prosty i wygodny sposób na długoterminowe oszczędzanie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę.

Więcej

IKE Esaliens

IKE z Funduszami Esaliens to produkt oferowany przez  Esaliens TFI S.A. (wcześniej Legg Mason) umożliwiający oszczędzanie na indywidualnych kontach emerytalnych, utworzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE).

Więcej

Więcej informacji o IKE uzyskasz w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM), których lista dostępna jest w wyszukiwarce lub pod numerami infolinii TeleCDM:

  • 801 140 490 (opłata za jeden impuls)

  • + 48 22 591 24 90 (opłata według cennika operatora)

Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Dany fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określają warunki uczestnictwa.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)