Rynki zagraniczne

Poznaj najbardziej znaczące giełdy świata.
Sprawdź, gdzie można z nami zainwestować!
Świat
Powrót
Wybierz kraj
Zamknij

informacje ogólne
Stolica:
Waluta:
Ludność:
PKB per capita (*):
PKB per capita wg Parytetu Siły Nabywczej (*):
* Dane o PKB Międzynarodowy Fundusz Walutowy
czas pracy giełdy
indeksy giełdowe
główne spółki
główne branże
święta i dni bez sesji

Zamknij

Najważniejsze fakty i korzyści

Wykorzystaj szansę na dodatkowe zyski! Poznaj rynki zagraniczne.

Więcej

Pre-market

Inwestuj w USA już od 10:00 rano czasu polskiego!

Więcej

Przeniesienie zagranicznych instrumentów finansowych

Zapoznaj się z ofertą dla inwestorów, którzy posiadają zagraniczne akcje lub obligacje.

WIĘCEJ

Zagraniczne instrumenty i narzędzia

Więcej

Jak dokonać aktywacji usługi?

Dowiedz się jak aktywować usługę wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych.

Więcej

Jak dokonać wpłaty w walucie obcej?

Wpłaty w walutach innych niż PLN należy przekazywać na wskazane rachunki.

Więcej

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)