PRE-MARKET

Rynek amerykański dostępny od 10:00 do 22:00 czasu polskiego. Teraz także przez CDMInternet!

Faza przyjmowania i realizacji zleceń na giełdach w USA (NYSE, NASDAQ) przed fazą notowań ciągłych, czyli standardowym czasem pracy giełd, określana jest jako Pre-market.

Inwestorzy mają możliwość składania i realizacji zleceń na amerykańskich giełdach zarówno w trakcie fazy Pre-market jak i notowań ciągłych tj. w godzinach:

 • 10:00 - 15:30 czasu polskiego - w fazie Pre-market
 • 15:30 - 22:00 czasu polskiego - w fazie notowań ciągłych

Zlecenia Klientów składane podczas fazy Pre-market przekazywane są do bezpośredniej realizacji na rynku i mogą zostać zrealizowane jeszcze przed oficjalnym otwarciem notowań ciągłych.

W przypadku braku zawarcia transakcji w Pre-market ze względu na sytuację rynkową bądź warunki określone w zleceniu, zlecenie pozostanie aktywne do czasu jego wykonania, bądź zakończenia notowań ciągłych w dniu złożenia zlecenia.

Zlecenie na Pre-market złożysz:

Jak złożyć zlecenie przez CDMInternet?

To bardzo proste. W przypadku samodzielnego składania zlecenia w CDMInternet , w oknie składania zlecenia, w sekcji "ważność zlecenia" należy wybrać z listy rozwijanej typ ważności "Pre-market" oraz określić limit ceny (zlecenia z typem ważności "Pre-market" przyjmowane są jedynie z limitem ceny - LIM).

Ekran Pre-market

 

W przypadku złożenia zlecenia z typem ważności "Pre-market" w trakcie fazy notowań ciągłych, zlecenia traktowane będzie przez NYSE i NASDAQ jak zlecenie z typem ważności "Dzień".

Więcej o Rynkach zagranicznych:

Rynki zagraniczne, w tym inwestycje w fazie Pre-market, mogą stanowić uzupełnienie bądź alternatywę do obecnych inwestycji na rynku polskim, dają m.in.:

 • możliwość kompensowania zysków i strat z inwestycji na rynku polskim i zagranicznym z podatkowego punktu widzenia
 • znacząco wyższą płynność dużej części instrumentów notowanych na rynkach zagranicznych - dzienne obroty na niektórych akcjach są wielokrotnie wyższe niż na całej polskiej giełdzie, także w trakcie fazy Pre-market
 • możliwość replikacji strategii "guru inwestycyjnych", np. Bena Grahama lub Warrena Buffetta, co przy ograniczonej liczbie instrumentów spełniających kryteria tego rodzaju strategii na GPW jest praktycznie niemożliwe
 • wykorzystywanie globalnych trendów związanych z dynamikami PKB (np. zmiany kontrybucji poszczególnych krajów w globalnym PKB) lub zmiany związane ze specyfikami gospodarek poszczególnych krajów

Więcej o ubezpieczeniu Strategia Aktywnego Inwestowania

Zwróć uwagę, że...

Niezależnie od ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe, składanie zleceń obejmujących fazę Pre-market wiąże się z następującym ryzykiem:

 • ryzyko niższej płynności niż podczas fazy notowań ciągłych - większe zagrożenie braku realizacji zlecenia po zakładanej cenie z uwagi, że wartość obrotu generowanego podczas fazy Pre-market zwykle jest znacznie niższa niż wartość obrotu generowanego podczas fazy notowań ciągłych
 • ryzyko większej zmienności - mniejsza "głębokość" rynku, rozumiana jako liczba zleceń kupna i sprzedaży po kursie bliskim aktualnej ceny rynkowej podczas fazy Pre-market może przekładać się na większą zmienność cen
 • ryzyko braku powiązania kursów - kursy instrumentów finansowych notowanych w fazie Pre-market i fazie notowań ciągłych mogą charakteryzować się wysokim odchyleniem w stosunku do siebie
 • ryzyko informacji - zważywszy, że informacje dotyczące notowanych instrumentów finansowych są ogłaszane również poza godzinami notowań ciągłych, pojawienie się takich informacji giełdowych w połączeniu z niższą płynnością i wyższą zmiennością może spowodować duże odchylenia na cenie instrumentu finansowego, którego dotyczą
 • ryzyko spread'u - niska płynność oraz wysoka zmienność może spowodować znaczną różnicę pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży danego instrumentu finansowego

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)