Rozpoczęcie inwestycji na rynkach zagranicznych

Jak aktywować usługę?

Jeśli:

Aktywacja dostępu do rynków zagranicznych jest bezpłatna.
Od wykonywanych zleceń pobierana jest prowizja zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

  • Punktami Obsługi Klientów, lista placówek, adresy i godziny otwarcia dostępne są tutaj
  • infolinią TeleCDM pod nr tel. 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora)
  • w Zespole Operacji Giełdowych w godz. 9:00 - 17:00 (pon. - pt., dni robocze) pod nr tel. +48 22 821 88 09, +48 22 821 87 57, +48 22 87 55 (opłata wg cennika operatora)

lub mailowo na adres infocdm@cdmpekao.com.pl

 

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)