Przeniesienie zagraniczne instrumentów finansowych

Transfer zdematerializowanych zagranicznych papierów wartościowych z dowolnego biura/domu maklerskiego na rachunek w BM Pekao można zlecić w Punkcie Usług Maklerskich (PUM, dawniej POK CDM Pekao), przekazując Doradcy:

  • dyspozycję, w której Klient zleca przyjęcie akcji na swój rachunek inwestycyjny w BM Pekao (dawniej CDM Pekao) oraz zgadza się ponieść koszty związane z operacją,
  • dane kontaktowe do osoby, która jest odpowiedzialna za wykonanie transferu w innym domu maklerskim, spółce będącej emitentem akcji lub domu maklerskim obsługującym program motywacyjny na rzecz spółki,
  • wszelkie posiadane dokumenty dot. programu akcji pracowniczych (jeśli ma to zastosowanie).

Formularz dyspozycji jest dostępny w PUM, lista placówek dostępne w wyszukiwarce>

Czas realizacji transferu: do 1 tygodnia.

W celu zapisania zagranicznych papierów wartościowych Klient musi posiadać rachunek inwestycyjny w BM Pekao wraz z aktywowaną usługą wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych. Rachunek można otworzyć w najbliższym PUM, lista placówek dostępna w wyszukiwarce> 

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)