Instrumenty zagraniczne i narzędzia


Zagraniczne instrumenty finansowe

Lista zagranicznych instrumentów finansowych dostępnych w naszej ofercie, zgodnie z  par. 85 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług maklerskich

Pobierz

NOTOWANIA

W systemie CDMInternet (CDM24.pl) oraz platformie transakcyjnej eTrader dla zagranicznych instrumentów finansowych znajdujących się w naszej ofercie prezentowane są kursy zamknięcia z poprzedniego dnia sesyjnego.

W ramach realizacji bieżących inwestycji są ogólnodostępne bezpłatne serwisy publikujące notowania w czasie rzeczywistym lub z określonym opóźnieniem.

Notowania akcji oraz ETP (ETF, ETC, ETN) można śledzić na stronach giełd i MTF, np.:
Notowania dużej części zagranicznych obligacji (korporacyjnych i skarbowych) można znaleźć m.in. na stronie internetowej giełdy w Frankfurcie:

INFORMACJE RYNKOWE I NARZĘDZIA

Informacje o zagranicznych instrumentach dostępne są w materiałach analitycznych Biura Analiz w CDMInternet i platformie inwestycyjnej eTrader.

W Internecie dostępne są również serwisy informacyjne oraz analityczne, które umożliwiają dostęp zarówno do bezpłatnych, jak i płatnych narzędzi (analiza techniczna, fundamentalna, wyszukiwarki instrumentów finansowych) oraz rekomendacji analityków rynkowych. Są to m.in.:

Przy użytkowaniu ww. serwisów zalecamy zapoznanie się z zasadami udostępniania informacji i notowań oraz z zastrzeżeniami prawnymi.


Adresy stron internetowych zamieszczone są jedynie w celach informacyjnych. Dostęp oraz korzystanie z treści zawartych na wskazanych stronach przez Klientów nie stanowi świadczenia jakiejkolwiek usługi przez BM Pekao. BM Pekao (dawniej CDM) nie jest stroną umowy w zakresie udostępniania informacji z podmiotami, będącymi właścicielami tych stron. W odniesieniu do zewnętrznych stron internetowych i zewnętrznych dostawców notowań BM Pekao nie odpowiada za poprawność zamieszczonych danych oraz ewentualne nieprawidłowości przy świadczeniu usług przez tych dostawców.

 

RYZYKA

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)