Rynki zagraniczne w BM Pekao (dawniej CDM)

Wykorzystaj szansę na dodatkowe zyski! Poznaj rynki zagraniczne.

Od kilku lat dynamicznie wzrasta zainteresowanie możliwością inwestowania poza granicami Polski. W BM Pekao (dawniej CDM) umożliwiamy Klientom dokonywanie inwestycji na giełdach zagranicznych aż 20 krajów i tysięcy spółek zagranicznych, poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych (akcji, obligacji, ETF-ów czy kwitów depozytowych).

Najważniejsze fakty i korzyści:

 • 0 zł  za aktywację usługi 
 • stopa zwrotu z okresu ostatnich 5 lat dla głównych indeksów rynków zagranicznych dostępnych w ofercie BM Pekao (dawniej CDM) w 90% przypadków (18 rynków) była większa niż dla indeksu WIG20 (źródło: Reuters)
 • szerokie możliwości inwestycyjne:
  • wybór aż giełd z 20 krajów (m.in. USA, Niemcy i Wielka Brytania)
  • spośród ok. 65 000 spółek notowanych na całym świecie, niewiele ponad 460 spółek jest z Polski, według Systemu Bloomberg
 • dywersyfikacja aktywów w portfelu inwestora:
  • możliwość inwestowania w branże nieobecne na polskim rynku kapitałowym, np. instrumentów precyzyjnych, przemysł stoczniowy, transport morski, rybołówstwo, roboty i automatyka
  • dostęp do akcji spółek nieobecnych na polskim rynku kapitałowym, np. spółki produkujące ogniwa fotowoltaiczne, magazynujące energię, zajmujące się energetyką jądrową
  • możliwości inwestowania w indeksy lub surowce, na spadkach bądź wzrostach - poprzez ETF-y
 • wykonywanie zleceń Klienta w czasie rzeczywistym w USA, Niemczech, Francji, Włoszech, Portugalii, Belgii i Holandii
 • W BM Pekao (dawniej CDM) inwestorzy mogą składać i realizować zlecenia na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ już od 10:00 rano czasu polskiego
 • wygoda składania dyspozycji i zleceń - bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze, w systemie CDMInternet (CDM24) lub za pośrednictwem infolinii TeleCDM

SPRAWDŹ jak rozpocząć inwestowanie na rynkach zagranicznych

Rynki zagraniczne dostępne w BM Pekao (dawniej CDM):

RYNEK

ADRES STRONY WWW

GODZINY OTWARCIA wg. UTC+1:00

 Australia 

 http://www.asx.com.au/

2:00 - 8:00

 Austria

 http://www.wbag.at/

 8:55 - 17:35

Belgia

 http://www.euronext.com/

9:00 - 17:30

Dania

http://www.cse.dk/

9:00 - 17:00

 Finlandia

 http://www.nasdaqomxnordic.com/

9:00 - 17:30

Francja

 http://www.euronext.com/

9:00 - 17:30

 Grecja

  http://www.ase.gr/default_en.asp

 9:30 - 16:10

 Hiszpania

  http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx

 9:00 - 17:30

 Holandia

 http://www.euronext.com/

 9:00 - 17:30

 Irlandia

 http://www.ise.ie/

9:00 - 17:30

 Kanada

  http://www.tse.com/

15:30 - 22:00

Luxemburg

  http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

9:00 - 17:40

 Niemcy

http://www.deutsche-bourse.com/

 9:00 - 17:30

 Norwegia

  http://www.ose.no/

 9:00 - 17:20

 Portugalia

http://www.euronext.com/enternext/Portugal

9:00 - 17:30

 USA

http://www.nyse.com/ 

http://www.nasdaq.com/

http://www.amex.com/

10:00 - 15:30 (Pre-market)

15:30 - 22:00

 Szwajcaria

 http://www.swx.com/

 9:00 - 17:30

Szwecja

  http://www.omgroup.com/

 9:00 - 17:30

 Wielka Brytania

  http://www.londonstockexchange.com/

 9:00 - 17:30

 Włochy

  http://www.borsaitaliana.it/

 9:00 - 17:25

 

Rodzaje instrumentów rynków zagranicznych

Za pośrednictwemCDM Pekao (dawniej CDM) możesz dokonać obrotu następującymi instrumentami:

 • Akcje - to papiery wartościowe reprezentujące część kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
 • ADR (American Depository Receipts) - amerykańskie kwity depozytowe emitowane przez amerykańskie instytucje finansowe, w celu umożliwienia, głównie inwestorom amerykańskim, ale nie tylko, inwestowania w akcje spółek spoza USA. ADR jest ekwiwalentem akcji lub pakietu akcji spółek mających siedzibę i notowanych poza USA. Akcje te zostają wyłączone z obrotu i pozostają w depozycie banku powierniczego, a w ich miejsce w obrocie znajdują się ADR-y. ADR-ami można swobodnie obracać, a ich właściciele mogą je zamieniać z powrotem na akcje.
 • GDR (Global Depository Receipts) - globalne kwity depozytowe, czyli certyfikaty emitowane przez instytucje finansowe spoza USA (najczęściej kraju OECD), w celu umożliwienia inwestowania w akcje spółek nienotowanych w kraju emisji GDR. GDR jest ekwiwalentem akcji lub pakietu akcji spółek mających siedzibę i notowanych poza krajem emisji GDR. Akcje te zostają wyłączone z obrotu i pozostają w depozycie banku powierniczego, a na ich miejsce w obrocie znajdują się GDRy. GDR-ami można swobodnie obracać, a ich właściciele mogą je zamieniać z powrotem na akcje. GDR-y jednej emisji mogą znajdować się w obrocie na więcej niż jednym rynku. GDR-y mogą być przedmiotem ograniczonego obrotu w USA.
 • ETP – Exchange Traded Products (ETF, ETN, ETC) – są to instrumenty finansowe, będące przedmiotem obrotu zorganizowanego, których cena co do zasady powiązana jest z wartością bazowego instrumentu finansowego. Instrumentem bazowym mogą być między innymi:

          - indeksy
          - surowce
          - produkty rolne
          - metale
          - portfele akcji
          - waluty
          - instrumenty dłużne
          - stopy procentowe

Ze względu na charakter ETP wyróżniamy dwie główne grupy:

 • ETF - Exchange Traded Funds: tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które notowane są na rynku wtórnym, często na rynku regulowanym 
 • ETN - Exchange Traded Notes (nazywane również produktami strukturyzowanymi): to instrumenty finansowe, które są niezabezpieczonym zobowiązaniem dłużnym emitenta, często banku, które notowane są na rynku wtórnym, często regulowanym
Wyróżnia się również odmianę instrumentów ETN w postaci ETC - Exchange Traded Commodity (pol. surowce, towary, metale) lub Exchange Traded Currency (pol. waluty). ETC mogą budować portfel poprzez fizyczny zakup aktywów, instrumentów finansowych bazowych, jak też posługiwać się kontraktami terminowymi, opcjami, lub ogólnie instrumentami pochodnymi
 • Euroobligacje - obligacje rządu Rzeczypospolitej Polskiej nominowane w walutach obcych
 • Obligacje korporacyjne - obligacje emitowane przez prywatne przedsiębiorstwa
 • Nie pośredniczymy w nabywaniu derywatów

Więcej informacji o instrumentach dostępnych w naszej ofercie znajdziesz w Pakiecie Informacyjnym.


Obsługa zleceń i dyspozycji na zagraniczne instrumenty finansowe:

 • w Punktach Usług Maklerskich (dawniej: Punkty Obsługi Klientów CDM), adresy i godziny otwarcia znajdziesz tutaj
 • telefonicznie poprzez kontakt z infolinią TeleCDM w godz. 8:00 - 20:00 (pon. - pt., dni robocze) pod nr tel. 801 140 490 (opłata za jeden impuls) lub +48 22 591 24 90 (opłata wg cennika operatora)
 • w Zespole Operacji Giełdowych w godz. 9:00 - 17:00 (pon. - pt., dni robocze) pod nr tel. +48 22 821 88 09, +48 22 821 87 57, +48 22 87 55 (opłata wg cennika operatora)
 • w systemie transakcyjnym CDMInternet (CDM24) i platformie inwestycyjnej eTrader Pekao.

Inwestując na rynkach zagranicznych zwróć uwagę na następujące ryzyka:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
 • ryzyko walutowe – w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

 

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)