Jak dokonać wpłaty w walucie obcej?

Zasilenie rachunku inwestycyjnego w walutach innych niż PLN może zostać zrealizowane w formie gotówkowej w wybranym Punkcie Usług Maklerskich (dawniej POK CDM, lista dostępna w wyszukiwarce) lub bezgotówkowej (przelew).

Przelewy w walutach innych niż PLN (tylko dla Klientów posiadających aktywną usługę wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych) należy przekazywać odpowiednio na:

 

Numer rachunku bankowego

Waluta

Przeznaczenie rachunku

1012401112 1978 0010 0242 1507

EUR

Wpłaty w EUR

6812401112 1787 0010 0242 1477

USD

Wpłaty w USD

2512401112 1789 0010 0242 1666

GBP

Wpłaty w GBP

2212401112 1797 0010 0242 1611

CHF

Wpłaty w CHF

4812401112 1788 0010 1998 9942

CAD

Wpłaty w CAD

0912401112 1781 0010 1951 5112

AUD

Wpłaty w AUD

9012401112 1798 0010 1998 9753

SEK

Wpłaty w SEK

1112401112 1796 0010 1999 0111

NOK

Wpłaty w NOK

8112401112 1792 0010 4232 9218

DKK

Wpłaty w DKK

 

W/w wymienione rachunki bankowe prowadzone są na rzecz BM Pekao (dawniej CDM Pekao) przez VIII O/Warszawa Banku Pekao S.A.

W tytule wpłaty należy podać numer rachunku inwestycyjnego oraz imię i nazwisko posiadacza.

Środki pieniężne z tytułu wpłaty księgowane są na rachunku inwestycyjnym w walucie, w której jest prowadzony rachunek BM Pekao wskazany w dyspozycji Klienta.

Kod Swift Banku Pekao SA : PKOPPLPW.

Zapoznaj się z Taryfą prowizji i opłat w zakresie Rynków zagranicznych, w szczególności z opłatami związanymi z inwestowaniem w:
  • zagraniczne instrumenty finansowe,
  • oraz wymianą walut.

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu – brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta – związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.
Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Niniejsze informacje są upowszechniane w celu reklamy lub promocji świadczonych usług.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)