MATERIAŁ MARKETINGOWY

Świat Inwestycji Premium jest dobrowolnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi przygotowanym przez PZU Życie S.A. dla naszych Klientów. Produkt dostępny jest w ramach trzech walut (PLN, EUR, USD) i oferuje możliwość inwestowania kapitału w gotowe strategie aktywnie zarządzane przez specjalistów TFI PZU S.A. przy jednoczesnym wykorzystaniu realnych korzyści wynikających z formy prawnej produktu jaką jest ubezpieczenie.

OPIS PRODUKTU

Świat Inwestycji Premium to:

 • produkt dający możliwość inwestowania w fundusze różnych krajowych TFI oraz zagranicznych podmiotów inwestycyjnych za pośrednictwem funduszy modelowych (m.in. TFI PZU, Pekao TFI, Franklin Templeton Investments, Investors TFI, Schroders, NN Investment Partners TFI, Union Investment TFI),
 • trzy strategie o różnych profilach ryzyka zarządzane przez specjalistów TFI PZU dostępne w trzech walutach: PLN, EUR, USD,

Świat Inwestycji Premium

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • potencjalne korzyści wynikające z formy prawnej produktu, jakim jest ubezpieczenie:
 1. ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczającego w wysokości wartości rachunku udziałów
  powiększonej o 1000 PLN,
 2. ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczającego wskutek nieszczęśliwego wypadku – kwota świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczającego zostanie dodatkowo powiększona o świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia, która wynosi 25% składki jednorazowej, ale nie więcej niż 150 000 PLN,
 3. świadczenie wypłacane na koniec okresu ubezpieczenia (tzw. dożycie) równe wartości rachunku udziałów,
 4. brak podatku od spadków i darowizn w przypadku wskazania osoby uposażonej,
 5. odroczenie podatkowe – podatek jest płacony dopiero, gdy suma wykupów częściowych przekroczy wpłaconą składkę,
 6. brak podatku od zysków kapitałowych w momencie zmiany alokacji – podatek od zysków kapitałowych jest naliczany przy wykupie całkowitym,
 7. brak opłat za przeniesienie – Ubezpieczający może bezpłatnie przenosić środki między funduszami modelowymi (przy bezpośrednim nabyciu funduszu nie jest to możliwe).

Podstawowe parametry produktu:

 • Forma prawna produktu: Indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Świat Inwestycji Premium,
 • Wiek Ubezpieczającego: 18 - 79 lat (wiek Ubezpieczającego w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy),
 • Okres inwestycji: Umowa zawierana jest na czas określony do rocznicy polisy, w której wiek Ubezpieczającego wynosi 100 lat. Rekomendowany minimalny okres trwania umowy wynosi 5 lat.
 • Minimalna kwota inwestycji: 25 000 PLN lub równowartość tej kwoty przeliczona po średnim kursie NBP w EUR / USD z dnia dokonania wpłaty. Dla składki dodatkowej min. 100 PLN / 100 EUR / 100 USD.


OPŁATY

 1. Opłata wstępna za nabycie produktu: brak,
 2. Opłata administracyjno-dystrybucyjna: 1,69% w skali roku,
 3. Opłata dystrybucyjna pobierana przez okres pierwszych 5 lat polisowych wynosi: od 1,39% (1 rok) do 0,99% (5 rok),

Świat Inwestycji Premium 2
  4. Opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe:
a) Na wypadek śmierci: opłata pobierana w zależności od wieku Ubezpieczającego i wynosi od 0,10 PLN do 27,57 PLN (opłata pobierana miesięcznie),
b) Na wypadek śmierci Ubezpieczającego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem: 0,10 PLN za każdy 1 000 PLN sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem (opłata pobierana miesięcznie).
 • Opłaty pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, z tytułu zarządzania poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład Funduszy Modelowych, są uwzględnione w wycenie funduszy i mają wpływ na wyniki inwestycyjne. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju funduszu i może wynosić do 4% (w skali roku) aktywów netto funduszu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu naliczania oraz sposobu i terminu pobierania poszczególnych opłat zostały wskazane w Tabeli Opłat i Limitów.RYZYKO

 • Inwestycja w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jest obarczona ryzykiem inwestycyjnym, które ponosi Ubezpieczający. Ponieważ sytuacja na rynkach się zmienia, wartość inwestycji może rosnąć lub maleć - w wyniku wzrostu lub spadku wartości udziałów jednostkowych. Ubezpieczający może stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Wyniki funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.
 • W ubezpieczeniu występują również inne ryzyka, m.in:
 1. rynkowe – wiąże się ze zmianami czynników rynkowych, w tym w szczególności koniunktury na rynku papierów wartościowych, poziomu stóp procentowych, kursów walutowych oraz cen towarów notowanych na giełdach. Zmiany wymienionych czynników mogą wpływać na obniżkę wartości udziałów jednostkowych;
 2. walutowe - w związku z możliwością inwestowania środków w trzech walutach (w złotych, euro, dolarach amerykańskich) - wynikające ze zmiany kursów walutowych, czyli nagłych, niekorzystnych i nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych. Wahania kursów walutowych mogą doprowadzić do sytuacji gdzie Ubezpieczający straci część zainwestowanego kapitału,
 3. upadłości ubezpieczyciela - świadczenia ubezpieczeniowe gwarantowane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U. nr 124. poz. 1152 z późn. zm.). Środki zainwestowane w ubezpieczenie nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 4. podatkowe - PZU Życie SA jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego jest zobowiązane do wyliczenia, poboru i odprowadzenia podatku do urzędu skarbowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyliczenie podatku następuje w polskich złotych także w przypadku inwestycji w walutach obcych, w takim wypadku zarówno przychody jak i koszty przeliczane są na polskie złote przy zastosowaniu odpowiednich kursów wymiany walut, obowiązujących w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu i dzień poniesienia kosztu. W zależności od kształtowania się kursów walutowych w trakcie trwania ubezpieczenia, może zdarzyć się taka sytuacja kiedy Klient będzie zobowiązany do zapłaty podatku, nawet jeśli nie osiągnie dochodu w walucie obcej, w której zainwestował środki.
Pełen katalog ryzyk znajduje się w Regulaminie Funduszy.DOKUMENTY

 

NOTA PRAWNA

Ubezpieczycielem oraz podmiotem oferującym niniejsze ubezpieczenie jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24. Szczegółowe informacje o produkcie, w tym ogólne warunki ubezpieczenia, znajdują się na stronie internetowej Ubezpieczyciela: www.pzu.pl/produkty/swiat-inwestycji-premium oraz w Punktach Usług Maklerskich BM Pekao (dawniej POK CDM Pekao S.A)., który jest agentem PZU Życie SA.

Inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty całości lub części zainwestowanego kapitału. Wcześniejsze wyniki Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych udziałów jednostkowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki wynikające z przepisów. Opłaty mają wpływ na stopę zwrotu z inwestycji.

Szczegóły dotyczące ryzyka inwestycyjnego znajdują się na stronie: www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe po uprzednim wypełnieniu Ankiety Potrzeb Klienta.  

Informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), Tabeli Opłat i Limitów oraz w Karcie Produktu i KID (czyli na podstawie dokumentów, w których znajdują się informacje m.in. o cechach produktu, ryzyku inwestycyjnym, opłatach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności ubezpieczeniowej), a nie na podstawie skróconego opisu produktu. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w szczególności w zakresie podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie jego odbiorca. Materiał ma charakter marketingowy.

 


INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)